MŪSU STĀSTS

Mūsu stāsts ir kā Sapnis Radītāja Apziņā. Tas ir sapnis par Cilvēku, kas piedzīvo savu Dievišķību uz Zemes.

Un mūsu stāsts ir kā Atmošanās no šī Sapņa. Atmošanās, lai to izpaustu un iemiesotu Dzīvē. Un mēs atmostamies un satiekamies ar līdzīgajiem, nu jau Tuvajiem - brāļiem un māsām, kas arī ir modušies. Un modušies mēs atminamies savu Izcelsmi, savu Plašumu, savu Mirdzumu, iespēju līdz-radīt un ļaut Šim Sapnim izpausties Pasaulē.

Un tā top viena no šīm vietām uz Zemes - Pērlē, Viduszemē kā iespēja piedalīties Radīšanas notikumā. Un kas tiek radīts?

Esot savienībā ar visa Radošo, mēs radam pašu Dzīvi - mēs apzināti piedalāmies dzīves Brīnuma tapšanā iejūtīgā sadarbībā ar Zemi, Dabu un visu Dzīvo uz tās. Un Mēs piedalāmies tapšanā - mēs topam paši par Sevi un caur un ap Mums top Viss labais, skaistais un pilnīgais.

Un šajā sajūtā top mājas, top dārzi, top darbnīcas un pirtis. Top takas un peldvietas. Top skolas un svētnīcas. Top tipī, jurtas un kupoli. Top kokles, bungas un ģīgas. Top rotas, tērpi un villaines. Top naži, cirvji un kalti. Top viss, kas cilvēkam šobrīd vajadzīgs un saistošs.

Un top jauni izaicinājumi un pārvarējumi. Jo radīšana nav tikai par ērto. Tā var būt arī par urdošo, nesaprasto un atstumto. Līdzīgi kā smilšu graudiņš, kas iekļuvis Pērles gliemenes iekšējās telpas maigumā, tur grauž un sāp, un ikbrīdi atgādina par sevi. Bet kad gliemene viņu pieņem un iemīl, aprūpē un apstrādā, tas no smilšu grauda tiek pārversts par dārgumu, - par brīnumu, - par Pērli.

Un līdzīgi ir Cilvēka pasaulē. Kaut kas, kas viņu neapmierina un urda, un sāpina var tikt pārvērsts par dārgumu - iekšēju vai ārēju. Iekšējas sāpes, skumjas un traumas var pārtapt par dziedinājumu, piedošanu, prieku un jaunu izpratni, jaunu zināšanu. Vai, piemēram, ārējā pasaulē kāda pamesta vieta, kurā cilvēks ierauga iespēju, var tapt par plaukstošu ziedošu dārzu, par iedvesmu visai pasaulei un tās Radītājam. Tā Viņš ļauj mums šeit turpināt viņa iesākto darbu un radīt skaisto, izjusto un saskanīgo.

Un tā top gandarījums un jauna iedvesma. Top jauna ikdiena, jauni darbi, jaunas tikšanās, svētki un riti. Top apmetnes, apļi un retrīti. Top radības, svētības un bedības. Top augšāmcelsanās un atgriešanās.

Un atklājas Esamība. Mēs elpojam Tajā, un Tā elpo mūsos.

Esam. Kopā. Viens un Viss.

Nāc, Atceries un Pievienojies!


KALPOJOT DIEVIŠĶAJAM, CILVĒCEI UN ZEMEI, MUMS KOPĪGI IR ŠĀDI PRINCIPI, VĒRTĪBAS UN VADLĪNIJAS...


PRINCIPI

Dziļā ieklausīšanās spēja (Sevī, Otrā, Dabā).

Radīšana kopā ar Dabu.

Mīlestība Darbībā.


VĒRTĪBAS

Mēs dzīvojam skaidrībā un godprātībā, un tiecamies pēc Patiesības.

Mēs dzīvojam atklātībā un spējā dziļi ieklausīties, un tiecamies pēc Vienotības.

Mēs dzīvojam pateicībā un atvērtā sirdī, un tiecamies pēc Mīlestības.

Mēs dzīvojam drosmīgi un labprātīgi, un tiecamies īstenot savu Dvēseles ceļu.

Mēs dzīvojam sadarbībā un kopīgā redzējumā, un tiecamies pēc saskaņas ar Dievišķo.

Mēs dzīvojam apzinātībā un atbildībā, un tiecamies pēc Miera.

Mēs dzīvojam pieņemšanā un padevībā, un tiecamies pēc Brīvības.


VADLĪNIJAS

GARĪGA PRAKSE

Man ir dzīva garīga prakse, kas palīdz būt manā dievišķajā savienojumā. Tā palīdz man darīt darbu augstākā labuma vārdā.

KALPOŠANA

Es ienesu kalpošanas tiecību, kas veltīta apkārtējiem un mūsu planētai, reizē apzinoties un ņemot vērā savas vajadzības.

PERSONĪGĀ IZAUGSME

Es esmu apņēmies paplašināt cilvēcisko apziņu un eju personīgās izaugsmes ceļu. Es cenšos atpazīt un mainīt tos personiskās attieksmes un uzvedības modeļus, kas mani ierobežo.

VESELUMS

Es iemiesoju domu, vārdu un darbības atbilstību. Es uzņemos atbildību par savu ietekmi uz garīgajiem, vides un cilvēciskajiem aspektiem.

CIEŅA

Es no visas sirds cienu citus cilvēkus - viņu atšķirības, uzskatus, izcelsmi, fonu un problemātiskos jautājumus. Es cienu visu dzīvo, kā arī kopienas un citu cilvēku īpašumu.

TIEŠA KOMUNIKĀCIJA

Es izmantoju skaidru un godīgu komunikāciju, kas balstīta atklātā klausīšanās spējā, sirds izjustās atbildēs, mīlošā pieņemšanā un taisnīgumā. Es drīzāk runāju ar pašiem cilvēkiem, kā par viņiem. Publiski un privāti es nepazemoju un nepamazinu citus. Es varu vērsties pēc noderīga padoma, bet nemēģinu radīt sadursmi.

SPOGUĻOŠANĀS

Es atzīstu, ka viss, ko redzu ārpus sevis, - jebkura kritika, aizkaitinājums vai atzinība - var būt manis paša atspoguļojums. Es apņemos to aplūkot, pirms uzrunāt citus.

ATSAUKSME

Es esmu gatavs uzklausīt konstruktīvus vērojumus par sevi un strādāt ar tiem. Es piedāvāju savus novērojumus citiem gādīgā un piemērotā veidā, tādējādi spēcinot un atbalstot viens otra izaugsmes ceļu.

MIERMĪLĪBA

Es neuzspiežu citiem savas attieksmes vai vēlmes. Vajadzības gadījumā es iejaucos un pārtraucu vardarbību, manipulācijas vai iebiedēšanu, kas vērstas uz mani vai citiem, un daru zināmu, ka es vēlētos, lai tās apstājas.

PERSPEKTĪVA

Visas Kopienas labā man, iespējams, būs jāatliek malā savas personīgās nepieņemšanas. Es atzīstu, ka var pastāvēt plašākas perspektīvas kā manis paša radītās un dziļākas problēmas par tām, kuras man šobrīd aktuālas.

SADARBĪBA

Es skaidri pavēstu par saviem lēmumiem, kas var ietekmēt apkārtējos, un ar cieņu apsveru viņu viedokli. Es apzinos, ka citi var pieņemt lēmumus, kas ietekmē mani, un es cienu rūpību un godaprātu, ko viņi ir pielikuši lēmumu pieņemšanas procesā.

MIERA UZTURĒŠANA

Es daru visu iespējamo, lai atrisinātu strīdus un neskaidrības. Nepieciešamības gadījumā, jautājumu risināšanā varu aicināt piedalīties draugu, neatkarīgu novērotāju vai starpnieku, kā arī vajadzības gadījumā - izmantot un ievērot Kopienas sūdzību izskatīšanas procedūras.

VIENOŠANĀS

Es ievēroju zemes likumus, ievēroju noslēgtos līgumus un nepārkāpju un nemēģinu izvairīties no Kopienas pamatnostādnēm.

APŅEMŠANĀS

Es ienesu Kopienas pamatnostādņu iedzīvināšanas garu visās savās mijiedabībās.
Par pamatu un iedvesmu esam ņēmuši FINDHORN Kopienas pamatnostādnes.